הרב ישראל רוזן זצ"ל, ראש מכון 'צומת'

בשבועות האחרונים הפך הר הבית מוקד להתפרעויות מוסלמיות אלימות, כאשר דת ופוליטיקה משמשות בערבוביה. או יותר נכון: האיסלאם כדת מנוצל בשירות הלאומנות הפלשתינית והמערכה הכלל-עולמית כנגד ישראל. מאמיני איסלאם מוסתים באמצעות תעמולה שקרית על מזימות ציוניות להחרבת קדשיהם, ומדינאי ערב ותומכיהם בעולם נחפזים לקרוא למסע-סהר נגד ישראל.

מצבנו בזירת ההסברה הבינלאומית ירוד 'על הסף'; אויבינו טובים בשקרים, בעלילות ובהפצת סרטוני תעמולה כזביים. גם אם נגייס את טובי התועמלנים שלנו ספק רב אם נוכל להתחרות בכוחות הרשע המשקרים בזדון, במצח נחושה וללא ניד עפעף. זהו נשק שאיננו מסוגלים לאחוז בו, ובליגת השקרים הבינלאומיים נהיה תמיד בתחתית הטבלה. אשרינו! לא נוכל להביס את שקרני התקשורת המוסלמית המכחישים את קיומם של מקדשינו בהר הבית, ואת אמונתם בקדמותו של מסגד אל-אקצה על פני מקדש שלמה ובית חשמונאי.

מיסודו של עולם, מבראשית, חלקת אלקים קטנה זו, ת"ק על ת"ק אמה בהר הבית, היתה זירת התגוששות בין קין והבל. הרצח הראשון התרחש, למסורת חז"ל (בר"ר כב,ז), בדיוק בנקודה זו, בעקבות ריב-אחים אימתני על שליטה בהר. דומה כי מאורע זה הטביע חותם של התנצחות לדורות. גם מדברי המדרש, שצוטטו בראש המדור, עולה כי מושגי הקדושה הכרוכים בהר – 'מוריה', 'ארון' ו'דביר' – נדרשים לשתי פנים; לחיוב ולשלילה, לאור ולחושך, לברוך ולארור…

 

ריב במשפחה

יש לנו בעיה נוספת קשה עד למאד; השמאל הישראליוחלקים מן המרכזאינם רואים חשיבות ב'הר הבית', ברבונות ישראל בו ובאיפשור עליית יהודית ותפילה במרומיו. הם מקבלים – בגלוי או בסתר לבם – את המיתוה ההיסטורי האומלל של משה דייןהכותל ליהודים והר הבית למוסלמים! לאסונה של הציונות המדינית אישי המיגזר החרדי תומכים בכך – בגלוי או בסתר לבם – ועמם הרבנים הראשיים וחלק מרבני החוג החרד"לי (שהם יותר בעוכריי). וכבר צווח כנגדם בעל אור-החיים (ויקרא כה,כה): "על זה עתידין ליתן את הדין כל אדוני הארץ, גדולי ישראל, ומהם יבקש ה' עלבון הבית העלוב".

למרות כל האמור לעיל, אסור גם לתבוסתנים הפוליטיים שבתוכנו להרים ידי-כניעה ולמשוך ידים מהר הבית, ולא רק בשל אמונתי כי כניעה גוררת כניעההר הבית הוא 'בית חיינוומי שמוותר עליו הוא בעיני 'חסרלב' ("והיו עיני ולבי שם כל הימים"; מל"א ט,ג), ועלובנפשעליו אני מפטיר את ברכת ההפטרה "רחם על ציון כי היא בית חיינו ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו". חזון שיבת ציון השלישית, ותקומת מדינת ישראל בכללו, הוא כרות-ראש, ללא הר הבית, וללא 'תורה (=הורייה) ואורה' הקשורים בראשו (כמצוטט בראש המאמר).

 

משול והפרד!

בחלומי… חזיתי והנה הגענו להסדרי תפילה והנגשה כפויים בהר הבית ברוח הסדרי מערת המכפלה. לאחר התכתשויות רבות, ו'טבח גולדשטיין', נקבעו סדרי 'חלוקה' במערה שנכפו על 'שני הצדדים' ע"י ממשלת ישראל וצה"ל. ב'מכפלה' קיימת חלוקה 'טריטוריאלית' קשוחה עם פתחי כניסה ובקרה נפרדים, ורמת החיכוך ירדה פלאים. יתר על כן, נקבעו מספר ימים בשנה, כמדומני בסימטריה הדדית, שבהם כל 'צד' מתרווח בשטח כולו. אפשר בנקל להציע מיתווה דומה בהר הבית, ולכפותו (אכן, לא כ"כ בנקל. בקושי רב!)

ואיקץ… והנה חלום! למימוש תפילת שלמה שחנך את בית המקדש כ"מכון שבתך ועשית ככל אשר יקרא אליך [גם] הנכרי" (מל"א ח,מג), ולהגשמת חזונו הנכסף של ישעיהו "כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים" – לשם כך נחוץ שיתוף פעולה של חכמי הדתמנהיגיה וראשיה היציגים. כאן, בראש ההר המרומם, בלתי אפשרי לכפות הסדר פוליטי ללא מעורבות אמיצה של ראשי הדתות הניצות. למען האמת, אין צורך במעורבות אקטיבית אלא די באי התנגדותם. ולנגד עיני הכלות… הרבנות הראשית.

ושוב בחלומי… והנה הרבנות הראשית לישראל (בהנהגתו של הרב דוד לאו?)לא מתנגדתוממשלת ישראל וצה"ל כופיםוהר הבית גם בידינו!

(מתוך אתר 'כיפה')