הלכות הטבילה לנשים

הלכות הטבילה לנשים

כפי שנכתב בספר הר הבית כהלכה (לרכישה לחץ כאן!)
ישנה מחלוקת בין הפוסקים המתירים עלייה להר הבית, האם יש להתיר גם עליית נשים.
נביא כאן בקצרה את ההלכות, הן לנשואות והן לרווקות, על מנת שההלכות תהיינה לפני הנשים הסומכות על הפוסקים המתירים את עלייתן ולא תכשלנה חלילה.

נשים נשואות

  1. אישה רשאית לעלות להר הבית רק בימים שבהם היא טהורה מטומאת נידתה ומותרת לבעלה, כלומר לאחר ספירת שבעה נקיים ולאחר טבילה.
  2. אישה שטבלה לטהרתה מטומאת נידתה ולאחר מכן שמשה עם בעלה, צריכה להתנקות ולטבול פעם נוספת על מנת להיכנס להר הבית.
  3. הטבילה נעשית לפי כל כללי ההקפדה על דיני חפיפה ודיני חציצה. ותברך על הטבילה (ויש אומרים שעל טבילה מחמת חיי אישות לא תברך).

 

פירוט:

אישה שקיימה יחסי אישות עם בעלה, אסורה בכניסה להר הבית עד שתטהר. (האישה אינה צריכה לפרוש מבעלה לפני הטבילה, מכיוון שלשם היטהרות מיחסי אישות אין צורך בספירת שבעה נקיים כהיטהרות מטומאת הנידה, אלא אפשר לטבול מיד לאחר ההתנקות משכבת הזרע). 

מכיוון שכך, אישה שהייתה עם בעלה, תרחץ היטב את המקום במים ולאחר מכן תטבול במקווה (כפי פסק השולחן ערוך: "תקנח יפה יפה אותו מקום במוך או בבגד להפליט כל הזרע, או תרחוץ במים חמין והם יפליטו כל הזרע"). 

החומרה המופיעה בהלכות נידה (קצו, יג), להמתין שלושה ימים ו/או שש עונות, היא רק בטבילה לטהרת אישה לבעלה,
אומנם בטהרה לצורך עלייה להר הבית אין צורך להחמיר בכך (אף למנהג האשכנזים).

   אמנם יש מחמירים וסוברים, כי למנהג הרמ"א שכתב בהלכות נידה שאין להקל ברחיצה, אם כן הוא הדין בהר הבית.
לכל השיטות, אם עברו שבעים ושתיים שעות מאז ששימשה עם בעלה, יכולה לטבול בלי רחיצת המקום.

בנוסף:

  • לכתחילה לא תעלה אישה להר הבית בעונה בה היא צריכה לחשוש לווסת.
  • נכון שתעשה בדיקה בבוקר קודם העלייה להר.

ילדות קטנות

ילדה עד גיל 12 שעדיין לא ראתה וסת, מותרת בעלייה להר הבית ללא טבילה.
אולם אם קיים מידע ודאי שהיה לה דימום בעבר, אינה יכולה לעלות. אך סתם כך, אינה צריכה לחשוש שמא ראתה דם.

רווקות

רווקה מותרת בעליה להר הבית (לסוברים שרווקות מותרות לטבול לשם עלייה להר הבית) רק לאחר שתלמד את הלכות הטהרה שכלה לומדת לפני חתונתה, ותטהר כהלכה.

למעשה רווקה עושה הפסק ומיד סופרת שבעה נקיים.
לכתחילה תבדוק כל יום ובדיעבד בראשון ובשביעי. אך תבדוק בזהירות ולא בעומק, דהיינו לבדוק כמו כלה.

כלה שטבלה לקראת חתונתה יכולה לעלות להר הבית, כיון שהיא כבר טהורה.
מנהג כלות רבות לעלות להר הבית ביום חתונתן או יום קודם, לאחר טבילה במקווה כהלכה.

גרושה ואלמנה צריכות לטבול לפני עלייתן להר הבית בדיוק כמו אישה נשואה.

כל אישה הטובלת לעלות להר הבית, יכולה לטבול בלילה ומיד למחרת לעלות להר הבית, ואינה צריכה להמתין יום נוסף (הערב שמש). אומנם יש חולקים וסוברים כי אישה הטובלת מטומאת נידתה, חייבת להמתין יום נוסף על מנת שיעבור עליה הערב שמש, ורק לאחר מכן תהיה מותרת בעלייה להר. לכל השיטות, הטובלת מחמת חיי אישות יכולה לעלות מיד ולא צריכה הערב שמש.