חובת צפייה: דעת הרב הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א על מצוות בניית בית המקדש בימינו!

דעת הרב הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א על מצוות בניית בית המקדש בימינו! דברי מרן בספר טעמא דקרא, ישעיה פרק מ׳ פסוק ט׳: על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון הרימי בכח קולך מבשרת ירושלים הרימי אל תיראי אמרי לערי יהודה וגו׳. פירש״י מבשרת ירושלים ובמקום אחר הוא אומר רגלי מבשר זכו קל כזכר לא זכו תש כנקבה ומאחר פעמיו עד הקץ עכ״ל. וצריך קצת ביאור, גם יל״ד למה אמר אל תיראי וכי למה תירא, ועוד למה הקדים ציון ואחר כך ירושלים ואח״כ ערי יהודא. וי״ל ע״פ גמרא סנהדרין צ״ח א׳ זכו אחישנה לא זכו בעתה ואמרי׳ התם זכו [שיהא בזכותם ע״י אחישנה] עם ענני שמיא לא זכו עני ורוכב על חמור, והנה בסוכה מ״א א׳ כתבו רש״י ותוס׳ שם (בד״ה אי נמי) וכ״כ התוס׳ בשבועודת ט״ו ב׳ (ד״ה אין) בשם תנחומא דביהמ״ק דלעתיד ירד מן השמים ובערוך לנר בסוכה שם הקשה ע״ז הרבה דמבואר שיבנה ע״י בנ״א ואף שקושיותיו מלשון שיבנה אין מוכרח די״ל קביעותו בקרקע מקרי בנין מ״מ הרמב״ם פי״א ממלכים כתב דמשיח יבנה ביהמ״ק וגם בב״ר פס״ד מבואר דבימי ר׳ יהושע רצו לבנות ביהמ״ק וכ״מ בכ״ד, ונראה דזה תלוי אם יהא אחישנה ע״י זכותינו נזכה ג״כ לבנות ביהמ״ק אבל אם יהי׳ בעתה ירד מן השמים ובסוכה שם חיישי׳ שיהא בעתה ע״ש אבל בתפלתנו אנו מבקשים שיבנה בית המקדש במהרה היינו אחישנה ואז יהי׳ בנין, ובזה מיושב כל מקומות…

נהניתם?! שתפו...

שיתוף ב whatsapp
שתפו בווצטאפ
שיתוף ב facebook
שתפו בפייסבוק
שיתוף ב email
שתפו באימייל
שיתוף ב twitter
שתפו בטוויטר

השארת תגובה

יש לך שאלה? צריך ייעוץ? קליק ונתקשר.